< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TA TE TH TI TO TR TS TU TV TW TY
taalkundige term

Syn: rijm, zin, stam, bijzin, hiaat, infix, lenis, nazin, woord, ablaut, accent, alinea, anlaut, finiet, flexie, foneem, fortis, gerond, glijder, ik-vorm, inlaut, isolex, lexeem, moneem, mutant, object, prefix, sandhi, semeem, sonant, suffix, tenuis, tmesis, tenuis, toneem, umlaut, vocaal, wortel, anagram, bepaald, bijwoord, buiging, diftong, formans, formant, futurum, gezegde, klinker, labiaal, liquida, morfeem, naamval, neutrum, nultrap, onzijdig, ploffer, presens, procope, rompzin, ronding, simplex, subject, syncope, trialis, uitgang, valtoon, voorzin, vragend, ablatief, aferesis, agentief, allofoon, allomorf, aspiraat, definiet, ergatief, genoniem, glijklank, glosseem, homofoon, homoniem, hyponiem, hoofdzin, inductie, infiniet, klemtoon, lateraal, lidwoord, locatief, mannelijk, meervoud, nominaal, numerale, ontleden, optatief, ordinale, paragoge, proclise, pronomen, sisklank, sonorant, stamvorm, synoniem, syntaxis, taalvorm, telwoord, trapvorm, triftong, voorwerp, zinsdeel, adjectief, affricaat, afkorting, afleiding, aliƫnisme, consonant, deelwoord, drieklank, eigennaam, enkelvoud, epenthese, expletief, femininum, grondvorm, hypotaxis, kardinale, keelklank, klanktrap, laryngaal, leenwoord, metathese, monotonie, naamwoord, occlusief, onbepaald, onderwerp, ontleding, ontronden, paradigma, parataxis, perfectum, personale, plofklank, polytonie, predicaat, privatief, reflexief, retorisch, rotacisme, semanteem, semantiek, sleeptoon, soortnaam, stamwoord, stoottoon, syllepsis, tweeklank, verbuigen, vervoegen, voegwoord, vrouwelijk, werkwoord, woordstam, conjugatie, compositum, declinatie, epenthesis, equivalent, generatief, grondwoord, halfvocaal, hyperoniem, imperatief, inchoatief, indefiniet, indicatief, infinitief, meervoudig, nulmorfeem, onomatopee, ontkenning, ontronding, perfectief, possessief, prepositie, punctuatie, regressief, semivocaal, singularis, stapelvorm, syncoperen, verbuiging, vervoeging, voorzetsel, wederkerig, comparatief, conjunctief, enkelvoudig, equivocatie, geruisklank, glottisslag, halfklinker, impersonale, interjectie, koppelteken, koppelwoord, lettergreep, lexicologie, medeklinker, objectsvorm, participium, progressief, relatiefzin, stammorfeem, subjunctief, substantief, superlatief, syncretisme, tijdbepaling, voorklinker, voorvoegsel, wederkerend, wisselklank, woekerklank, zelfstandig, achterzetsel, appellativum, homorganisch, hypercorrect, interpunctie, labialisatie, performatief, persoonsnaam, persoonsvorm, rangtelwoord, reductietrap, rekkingstrap, representant, samentrekken, subjectsvorm, subordinatie, tijdsbepaling, verzamelnaam, woordbuiging, achterklinker, achtervoegsel, frequentatief, gelijkslachtig, hoofdtelwoord, hulpwerkwoord, frequentatief, gelijkslachtig, hoofdtelwoord, tussenvoegsel, tussenwerpsel, verkleinwoord, voornaamwoord, wortelklinker, zinsontleding, delabialisatie, gemeenslachtig, lipmedeklinker, nevenschikkend, onderschikkend, onderschikking, terugontlening, werkwoordsvorm, woordontleding, koppelwerkwoord, reductieklinker, standaardisatie, standaardiseren, tangconstructie, tautosyllabisch, verbindingsteken, voorzetselvoorwerp, parallelconstructie, samentrekkingsteken, herhalingsconstructie
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0