< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BA BB BE BI BL BO BR BU BY
bijwoord

Syn: 2 letters:, af, al, bij, er, na, nu, of, om, te, zo, 3 letters:, aan, dan, des, dra, erg, fel, her, hoe, mee, nee, nog, nou, ook, pal, pas, toe, ver, wat, weg, wel, 4 letters:, alom, alzo, best, bijna, daar, door, eens, eraf, erbij, ergo, erin, erna, erom, erop, evel, even, haar, heel, heen, hier, idem, item, lest, maar, mede, meer, nabij, nauw, neen, neer, niet, noch, node, ooit, open, over, soms, tena, toch, toen, vaak, veel, waar, zeer, zoal, 5 letters:, alaan, aldra, aldus, alias, alles, almee, alras, alree, alsnu, alsof, altijd, beter, boven, bijeen, danig, edoch, eerst, eigen, enfin, eraan, ereis, ermee, ertoe, eruit, ervan, gelijk, ginds, haast, heden, hiero, immer, ineen, jawel, juist, langs, later, matig, meest, minst, nadat, nader, neder, nogal, nooit, opeen, reeds, sinds, temee, temet, terug, thans, thuis, veraf, weder, welnu, zelfs, zomin, zopas, zover, zowat, zowel, 6 letters:, aaneen, achter, aldaar, aldoor, alevel, alhier, allang, alleen, allmede, alsdan, alsnog, altoos, alvast, alweer, anders, binnen, buiten, daaraf, daarbij, daarin, daarna, daarom, daarop, daarzo, dusver, echter, eerder, elders, erdoor, ergens, erheen, ermede, ernaar, eropaf, eropin, eropna, erover, errond, ervoor, evenzo, geheel, genoeg, gereed, ginder, gister, hieraf, hierbij, hierin, hierna, hierom, hierop, hierzo, hoogst, ietwat, immers, kortom, laatst, liefst, liever, meteen, midden, minder, morgen, nadien, nimmer, omheen, omhoog, omlaag, overal, rondom, sedert, steeds, straks, tevens, uiteen, vaneen, vanuit, verder, veruit, vooraf, vooral, voorbij, voorin, voorop, voorts, vrijwel, waaraf, waarbij, waarin, waarna, waarom, waarop, waarzo, weerom, weinig, weldra, weleer, zekers, zelden, zo-even, zogoed, zolang, zoveel, zowaar, zozeer, 7 letters:, algelijk, allengs, allicht, alreeds, alstoen, altemet, althans, alweder, beneden, bereids, bezijden, bovenal, bovenin, bovenom, bovenop, daaraan, daarmee, daarnet, daartoe, daaruit, daarvan, dermate, derwijze, destijds, deswege, dichtbij, dikwerf, dikwijls, ditmaal, dooreen, eenmaal, eerlang, eertijds, effenaf, effenop, erboven, erhenen, erlangs, ernaast, eronder, eropaan, eropuit, ertegen, evenmin, evenwel, hieraan, hiermee, hiertoe, hieruit, hiervan, hooguit, namelijk, neffens, nergens, onderaf, onderen, onderin, onderom, onderop, onlangs, opnieuw, overeen, slechts, somtijds, tamelijk, tegader, tegelijk, tegenin, tegenop, telkens, terdege, terecht, terneer, tevoren, uiterst, vandaan, vandaar, vandoor, vanwaar, vanzelf, veeleer, vooraan, vooruit, vroeger, andersom, desnoods, helemaal, ondereen, voorheen, hierboven, niettemin, voormaals, vooraan, vooruit, waaraan, waarlijk, waarmee, waartegen, waartoe, waaruit, waarvan, wanneer, wederom, 8 letters:, achteraf, achteren, achterna, achterom, achterop, almeteen, andersom, binnenin, bovenaan, bovenuit, buitenaf, buitenom, buitenop, bijgevolg, bijzonder, daardoor, daareven, daarheen, daarmede, daarnaar, daaropaf, daaropin, daarover, daarvoor, derhalve, desnoods, dikmaals, doorheen, dusdanig, dusverre, effenaan, erachter, erbinnen, erbuiten, ernevens, ernevens, eromheen, ertussen, erzonder, eveneens, hierheen, hiermede, hiernaar, hieropaf, hieropin, hierover, hiervoor, intussen, inwaarts, middenin, minstens, mitsdien, nagenoeg, nochtans, nogmaals, onderaan, onderuit, onderweg, onderwijl, ongeveer, overhand, overheen, speciaal, tegenaan, terloops, terneder, trouwens, tussenin, uwerzijds, vanboven, vanonder, veelmeer, veeltijds, verderop, verreweg, voorheen, voorover, voortaan, waardoor, waarheen, waarmede, waarnaar, waarover, waarrond, waarvoor, waarempel, wellicht, zodoende, weleens, zojuist, zoverre,, 9 letters:, aangezien, achteraan,, achtereen, achteruit, adverbium, andermaal, bovendams, bovendien, bovenover, bovenvoor, buitenaan, daarboven, daarginds, daarhenen, daarjuist, daarlangs, daarnaast, daaronder, daaropuit, daartegen, derwaarts, desgelijks, dierhalve, doorgaans, eensdeels, erbeneden, erbovenin, erbovenop, ernaartoe, eromtrent, eronderin, eronderop, ertegenin, ertegenop, ervandaan, ervandoor, geenszins, gevolglijk, hierboven, hierentoe, hierhenen, hierlangs, hiernaast, hieronder, hieropuit, hiertegen, hoogstens, inderdaad, inmiddels, insgelijks, messtijds, menigmaal, misschien, naderhand, natuurlijk, nauwelijks, niettemin, onderdoor, onderhand, onverkort, overigens, overnieuw, tenminste, tusseneen, tussenuit, uitermate, vanachter, vanbinnen, vanbuiten, vooreerst, voorlangs, waarboven, waarlangs, waarnaast, waaronder, waartegen, weliswaar, wonderwel, 10 letters:, achterover, achterwege, allereerst, anderszins, binnendoor, binnendijks, binnenkort, binnentijds, buitendien, buitendijks, buitenmate, buitenover, buitentijds, daarachter, daarbinnen, daarbuiten, daarginder, daarnevens, daaromheen, daarstraks, daartussen, desondanks, enigermate, erachterin, erachterop, erbinnenin, erbovenuit, erbuitenop, erdoorheen, eronderuit, eroverheen, ertegenaan, ertussenin, ervanlangs, ervanonder, evenzogoed, hierbuiten, hiernevens, hieromheen, hiertussen, hierzonder, hoegenaamd, merendeels, metterdaad, mitsgaders, nevensdien, nimmermeer, normaliter, onderhands, onderlangs, toentertijd, toentertijd, tussendeks, tussendoor, tussentijds, vanwaaruit, vervolgens, vooralsnog, waarachter, waarbinnen, waarbuiten, waardiglijk, waarnevens, waaromheen, waartussen, waarzonder, 11 letters:, achterlangs, allerliefst, binnengaats, binnenrands, binnenshuis, binnenwerks, buitengaats, buitenrands, buitenshuis, buitenstijds, buitenwerks, daarbeneden, daarbovenop, daarenboven, daarentegen, daaromtrent, daaronderin, daartegenop, daarvandaan, dienvolgens, erachteraan, eronderdoor, ertegenover, ertussenuit, ervantussen, hierbeneden, hierbovenop, hierenboven, hiernamaals, hieromtrent, hieronderin, hiertegenop, hiervandaan, integendeel, ondershands, ondertussen, overdikwijls, tussenbeide, waaromtrent, waarvandaan, 12 letters:, achterwaarts, binnenslands, binnensmonds, binnensrands, binnenwaarts, buitenslands, buitensmonds, buitensrands, buitenwaarts, daarachterin, daarachterop, daarbenevens, daarbinnenin, daarbovenuit, daardoorheen, daaronderuit, daaroverheen, daartegenaan, daartussenin, desniettemin, erachterdoor, erbovenlangs, eronderlangs, ertussendoor, hierachterin, hierachterop, hierbenevens, hierbinnenin, hierbovenuit, hierdoorheen, hieronderuit, hieroverheen, hiertegenaan, hiertussenin, tegelijkertijd, waarbenevens, waarschijnlijk, waartussenin, 13 letters:, daaronderdoor, daartegenover, daartussenuit, hiertegenover, hiertussenuit, hiervoormaals, langzamerhand, waartegenover, welverstaande, 14 letters:, daarachterdoor, daartussendoor, desalniettemin, dientengevolge, hiertussendoor, 15 letters:, erachtervandaan, 17 letters:, daarachtervandaan, 19 letters:, esniettegenstaande
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0