< to main page
Search for 
Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KA KE KI KL KN KO KR KU KW KY
kleine hoeveelheid

Syn: dot, iet, lik, bete, gram, iets, lood, pits, plok, pluk, stip, toef, trip, zier, dosis, grein, kluts, krats, snars, spoor, vleug, zweem, beetje, frutje, ietsje, ietwat, luttel, slokje, snufje, weinig, druppel, fractie, handvol, ietswat, kruimel, mespunt, mondvol, pietsie, schepje, snuifje, ziertje, schijntje, zweempje, bodempje, greintje, priempje, sikkepit, mespuntje, enigermate, mondjesmaat, muizenbeetje
 Refresh the page | Add to favorites | Print version
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0