Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Jachthut

Pondok

Hits - 170
Jachtig

Driftig, Gehaast, Gejaagd, Haastig

Hits - 208
Synonyms - Driftig, Gehaast, Gejaagd, Haastig
Jachtinstrument

Net, Pijl, Val, Boog, Buks, Klem, Roer, Hoorn, Speer, Strik, Geweer, Hengel, Harpoen, Eendenroer

Hits - 202
Synonyms - Net, Pijl, Val, Boog, Buks, Klem, Roer, Hoorn, Speer, Strik, Geweer, Hengel, Harpoen, Eendenroer
Jachtkreet

Halali

Hits - 174
Jachtlans

Jachtspriet

Hits - 181
Jachtliefhebber

Nimrod

Hits - 158
Jachtluipaard

Cheeta, Gépard, Guépard, Jachttijger

Hits - 178
Synonyms - Cheeta, Gépard, Guépard, Jachttijger
Jachtmes

Weimes, Weidmes, Bowiemes, Coutelas, Kortelas, Nekvanger, Hartsvanger, Hertsvanger

Hits - 219
Synonyms - Weimes, Weidmes, Bowiemes, Coutelas, Kortelas, Nekvanger, Hartsvanger, Hertsvanger
Jachtmes met kromme tweesnijdende punt

Hartsvanger, Hertsvanger

Hits - 163
Synonyms - Hartsvanger, Hertsvanger
Jachtmuziek

Caccia

Hits - 180
Jachtnet

Tiras, Aaljaagnet, Vinkentouw

Hits - 188
Synonyms - Tiras, Aaljaagnet, Vinkentouw
Jachtopziener

Wildschut, Boswachter, Houtvester, Koddebeier

Hits - 195
Synonyms - Wildschut, Boswachter, Houtvester, Koddebeier
Jachtpartij

Drijfjacht, Klopjacht, Slipjacht, Vossenjacht

Hits - 202
Synonyms - Drijfjacht, Klopjacht, Slipjacht, Vossenjacht
Jachtpermissie

Jachtakte

Hits - 175
Jachts

Loops, Ritsig

Hits - 210
Synonyms - Loops, Ritsig