Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Taalkundige die de moderne talen bestudeert
Neofiloloog
Hits - 75
Taalkundige die de taal en letterkunde van een bepaald volk bestudeert
Filoloog
Hits - 69
Taalkundige naamval
Term
Hits - 77
Taalkundige term
Rijm, Zin, Stam, Bijzin, Hiaat, Infix, Lenis, Nazin, Woord, Ablaut, Accent, Alinea, Anlaut, Finiet, Flexie, Foneem, Fortis, Gerond, Glijder, Ik-Vorm, Inlaut, Isolex, Lexeem, Moneem, Mutant, Object, Prefix, Sandhi, Semeem, Sonant, Suffix, Tenuis, Tmesis, Tenuis, Toneem, Umlaut, Vocaal, Wortel, Anagram, Bepaald, Bijwoord, Buiging, Diftong, Formans, Formant, Futurum, Gezegde, Klinker, Labiaal, Liquida, Morfeem, Naamval, Neutrum, Nultrap, Onzijdig, Ploffer, Presens, Procope, Rompzin, Ronding, Simplex, Subject, Syncope, Trialis, Uitgang, Valtoon, Voorzin, Vragend, Ablatief, Aferesis, Agentief, Allofoon, Allomorf, Aspiraat, Definiet, Ergatief, Genoniem, Glijklank, Glosseem, Homofoon, Homoniem, Hyponiem, Hoofdzin, Inductie, Infiniet, Klemtoon, Lateraal, Lidwoord, Locatief, Mannelijk, Meervoud, Nominaal, Numerale, Ontleden, Optatief, Ordinale, Paragoge, Proclise, Pronomen, Sisklank, Sonorant, Stamvorm, Synoniem, Syntaxis, Taalvorm, Telwoord, Trapvorm, Triftong, Voorwerp, Zinsdeel, Adjectief, Affricaat, Afkorting, Afleiding, Aliënisme, Consonant, Deelwoord, Drieklank, Eigennaam, Enkelvoud, Epenthese, Expletief, Femininum, Grondvorm, Hypotaxis, Kardinale, Keelklank, Klanktrap, Laryngaal, Leenwoord, Metathese, Monotonie, Naamwoord, Occlusief, Onbepaald, Onderwerp, Ontleding, Ontronden, Paradigma, Parataxis, Perfectum, Personale, Plofklank, Polytonie, Predicaat, Privatief, Reflexief, Retorisch, Rotacisme, Semanteem, Semantiek, Sleeptoon, Soortnaam, Stamwoord, Stoottoon, Syllepsis, Tweeklank, Verbuigen, Vervoegen, Voegwoord, Vrouwelijk, Werkwoord, Woordstam, Conjugatie, Compositum, Declinatie, Epenthesis, Equivalent, Generatief, Grondwoord, Halfvocaal, Hyperoniem, Imperatief, Inchoatief, Indefiniet, Indicatief, Infinitief, Meervoudig, Nulmorfeem, Onomatopee, Ontkenning, Ontronding, Perfectief, Possessief, Prepositie, Punctuatie, Regressief, Semivocaal, Singularis, Stapelvorm, Syncoperen, Verbuiging, Vervoeging, Voorzetsel, Wederkerig, Comparatief, Conjunctief, Enkelvoudig, Equivocatie, Geruisklank, Glottisslag, Halfklinker, Impersonale, Interjectie, Koppelteken, Koppelwoord, Lettergreep, Lexicologie, Medeklinker, Objectsvorm, Participium, Progressief, Relatiefzin, Stammorfeem, Subjunctief, Substantief, Superlatief, Syncretisme, Tijdbepaling, Voorklinker, Voorvoegsel, Wederkerend, Wisselklank, Woekerklank, Zelfstandig, Achterzetsel, Appellativum, Homorganisch, Hypercorrect, Interpunctie, Labialisatie, Performatief, Persoonsnaam, Persoonsvorm, Rangtelwoord, Reductietrap, Rekkingstrap, Representant, Samentrekken, Subjectsvorm, Subordinatie, Tijdsbepaling, Verzamelnaam, Woordbuiging, Achterklinker, Achtervoegsel, Frequentatief, Gelijkslachtig, Hoofdtelwoord, Hulpwerkwoord, Frequentatief, Gelijkslachtig, Hoofdtelwoord, Tussenvoegsel, Tussenwerpsel, Verkleinwoord, Voornaamwoord, Wortelklinker, Zinsontleding, Delabialisatie, Gemeenslachtig, Lipmedeklinker, Nevenschikkend, Onderschikkend, Onderschikking, Terugontlening, Werkwoordsvorm, Woordontleding, Koppelwerkwoord, Reductieklinker, Standaardisatie, Standaardiseren, Tangconstructie, Tautosyllabisch, Verbindingsteken, Voorzetselvoorwerp, Parallelconstructie, Samentrekkingsteken, Herhalingsconstructie
Hits - 82
Synonyms - Rijm, Zin, Stam, Bijzin, Hiaat, Infix, Lenis, Nazin, Woord, Ablaut, Accent, Alinea, Anlaut, Finiet, Flexie, Foneem, Fortis, Gerond, Glijder, Ik-Vorm, Inlaut, Isolex, Lexeem, Moneem, Mutant, Object, Prefix, Sandhi, Semeem, Sonant, Suffix, Tenuis, Tmesis, T
Taalkunst
Grammatica, Spraakkunst
Hits - 78
Synonyms - Grammatica, Spraakkunst
Taalliefde
Filologie
Hits - 76
Taalman
Tolk, Vertaler, Vertolker, Taalkundige
Hits - 79
Synonyms - Tolk, Vertaler, Vertolker, Taalkundige
Taalmiddel
Communicatiesysteem
Hits - 74
Taalnieuwigheid
Neologisme
Hits - 74
Taaloefening
Thema, Dictee, Opstel, Ontleding
Hits - 70
Synonyms - Thema, Dictee, Opstel, Ontleding
Taalschat
Idioom
Hits - 72
Taalschatordening
Lexicologie
Hits - 68
Taalteken
Punt, Komma, Trema, Woord, Foneem, Cedille, Morfeem, Vraagteken, Koppelteken, Uitroepteken, Gedachtenstreep
Hits - 73
Synonyms - Punt, Komma, Trema, Woord, Foneem, Cedille, Morfeem, Vraagteken, Koppelteken, Uitroepteken, Gedachtenstreep
Taalteken van een bepaald begrip
Semanteem
Hits - 68
Taalverbetering
Correctie
Hits - 68