Bewenen

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Bewenen

Bekrijten, Betreuren, Beschreien

Hits - 692
Synonyms: Bekrijten, Betreuren, Beschreien