Naaien

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Naaien

Neggen, Passen, Hechten, Stikken, Naaldvak, Plaatsen, Bedriegen, Handwerken, Herstellen, Verstellen, Naaldwerken, Aaneenhechten

Hits - 139
Synonyms: Neggen, Passen, Hechten, Stikken, Naaldvak, Plaatsen, Bedriegen, Handwerken, Herstellen, Verstellen, Naaldwerken, Aaneenhechten