Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Zwervende mohammedaanse monnik
Sadi
Hits - 40
Zwervende zanger
Bard
Hits - 38
Zwerver
Vamp, Doler, Kalis, Loper, Tramp, Dalver, Dolaar, Dwaler, Fokker, Nomade, Vagant, Rambler, Artiest, Dakloze, Dolaard, Trekker, Bohemién, Clochard, Vagebond, Zigeuner, Landloper, Schunnerd
Hits - 49
Synonyms - Vamp, Doler, Kalis, Loper, Tramp, Dalver, Dolaar, Dwaler, Fokker, Nomade, Vagant, Rambler, Artiest, Dakloze, Dolaard, Trekker, Bohemién, Clochard, Vagebond, Zigeuner, Landloper, Schunnerd
Zwerverzwet
Zwetsoor
Hits - 44
Zweten
Uitslaan, Uitwasemen, Perspireren, Transpireren
Hits - 49
Synonyms - Uitslaan, Uitwasemen, Perspireren, Transpireren
Zweterig
Klam, Bloederig
Hits - 51
Synonyms - Klam, Bloederig
Zwets
Kletskous, Kletspraat
Hits - 53
Synonyms - Kletskous, Kletspraat
Zwetsen
Dazen, Pochen, Bluffen, Kletsen, Snoeven, Zwammen, Leuteren, Opsnijden, Reutelen, Raaskallen, Parlesanten, Grootspreken
Hits - 52
Synonyms - Dazen, Pochen, Bluffen, Kletsen, Snoeven, Zwammen, Leuteren, Opsnijden, Reutelen, Raaskallen, Parlesanten, Grootspreken
Zwetser
Pocher, Bluffer, Proneur, Snoever, Snorker, Fanfaron, Opsnijder, Pochhans,Tongheld, Zwamneus, Opschepper, Veelprater, Grootspreker, Praatjesmaker
Hits - 39
Synonyms - Pocher, Bluffer, Proneur, Snoever, Snorker, Fanfaron, Opsnijder, Pochhans, Tongheld, Zwamneus, Opschepper, Veelprater, Grootspreker, Praatjesmaker
Zwetserij
Bluf, Snoeverij, Grootspraak, Opschepperij
Hits - 54
Synonyms - Bluf, Snoeverij, Grootspraak, Opschepperij
Zwetsloot
Grenssloot
Hits - 49
Zweven
Zeilen, Vliegen, Zwerven, Zwieren, Dobberen, Flaneren, Planeren, Drentelen, Balanceren, Zweefvliegen
Hits - 38
Synonyms - Zeilen, Vliegen, Zwerven, Zwieren, Dobberen, Flaneren, Planeren, Drentelen, Balanceren, Zweefvliegen
Zwevend
Vaag, Hangend, Zweverig
Hits - 42
Synonyms - Vaag, Hangend, Zweverig
Zwevend bewegen
Dwarrelen
Hits - 44
Zwevend rek
Trapeze
Hits - 38