Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Zaagstaart
Zaagvlieg
Hits - 10
Zaagstoel
Bok, Zaagbok, Stellage
Hits - 12
Synonyms - Bok, Zaagbok, Stellage
Zaagtand
Zaagvis
Hits - 13
Zaagvlieg
Zaagwesp
Hits - 12
Zaagvormig
Serriform
Hits - 13
Zaagwesplarve
Bastaardrups
Hits - 13
Zaagzalm
Karperzalm
Hits - 12
Zaaieling
Nakomeling
Hits - 12
Zaaien
Strooien, Verkwisten, Veroorzaken
Hits - 12
Synonyms - Strooien, Verkwisten, Veroorzaken
Zaaier
Oplawaai
Hits - 10
Zaaigoed
Zaaikoren, Zaaizaden
Hits - 11
Synonyms - Zaaikoren, Zaaizaden
Zaaihout
Zaailat
Hits - 10
Zaaiingen van rijst
Bibit
Hits - 11
Zaaikleed
Zaaizak
Hits - 10
Zaaikoren
Zaaigoed
Hits - 10