Antonius

Het leven van de belangrijkste woestijnvader, Antonius de Grote (251-356), werd geschreven door Athansius, bisschop van Alexandrië, voor een groep asceten met wie hij tijdens zijn ballingschap in het Westen kennis maakte. De roeping van de rijke jongeling Antonius om als kluizenaar in de woestijn te gaan leven, de hallucinante bekoringen waar hij twintig jaar lang tegen strijdt, de volgelingen die hij ontvangt om in het monniksleven te worden ingewijd en de diepe geestelijke rust die hem tot Godschouwer en leraar van velen maakt, worden door Athanasius levendig geschilderd. Weinig levensbeschrijvingen hebben kunstenaars, geleerden en monniken zo gefascineerd als deze vita, hier deskundig ingeleid en gepresenteerd in een eigentijdse vertaling.

€ 26.90

Read on...

Product
 

Ondraaglijk lijden zonder uitzicht

Over het boek Wat is de morele grondslag van euthanasie? In het publieke debat worden allerlei religieuze en niet-religieuze opvattingen naar voren gebracht ter afwijzing van euthanasie. Er worden ook tal van religieuze en niet-religieuze opvattingen te berde gebracht ter rechtvaardiging, vaak ook vanuit het denken over mensenrechten. Echter, in het empirisch onderzoek onder ruim 1000 jongeren, christelijke, islamitische en niet-religieuze jongeren, blijkt dat lang niet al die opvattingen echt gewicht in de schaal leggen. Uiteindelijk geeft de unieke situatie van de patiënt de doorslag. Alles draait om de persoonlijke afweging van patiënt en arts samen vanuit de deugden van wijsheid en prudentie. Inhoud Lijst van figuren en tabellen 7 Woord vooraf 9 Inleiding 13 Hoofdstuk 1 De geschiedenis van opvattingen over euthanasie 21 § 1 De voormoderne periode 22 § 2 De vroegmoderne periode 25 § 3 De moderne periode 32 § 4 Een longue durée 43 Hoofdstuk 2 Opvattingen tegen en voor euthanasie 59 § 5 Afwijzing van euthanasie 61 5.1 Niet-religieuze opvattingen 31 5.2 Kantekeningen (1) 69 5.3 Religieuze opvattingen 74 5.4 Kanttekeningen (2) 84 § 6 Rechtvaardiging van euthanasie 96 6.1 De Nederlandse euthanasiewet 97 6.2 Niet-religieuze opvattingen 100 6.3 Kanttekeningen (3) 123 6.4 Religieuze opvattingen 140 6.5 Kanttekeningen (4) 146 § 7 Conflicten van rechten, plichten en interpretaties 152 Hoofdstuk 3 Effecten van niet-religieuze en religieuze opvattingen en riten op houdingen ten aanzien van euthanasie 158 § 8 Houdingen ten aanzien van euthanasie 160 § 9 Niet-religieuze opvattingen met mogelijke effecten 162 9.1 Verantwoording van de selectie van niet-religieuze opvattingen 162 9.2 Niet-religieuze opvattingen 163 § 10 Religieuze opvattingen en riten met mogelijke effecten 169 10.1 Dimensies van religie: verantwoording van de selectie van religieuze opvattingen 170 10.2 Religieuze opvattingen en riten 176 § 11 Hypothesen 194 § 12 Empirische analyse van effecten van de opvattingen en riten op euthanasie 198 12.1 Ontwikkeling van een conceptueel model 198 12.2 Regressieanalyses 202 § 13 De hypothesen getoetst 208 Hoofdstuk 4 reflectie 212 § 14 Reflectie op effecten van niet-religieuze opvattingen 214 § 15 Reflectie op effecten van religieuze opvattingen 220 § 16 Cultuur van de dood? 230 § 17 Naar een cultuur van het leven in de menselijke levensloop 238 Samenvatting 250 Bijlage: meetinstrumenten 269 Literatuur 279 Index van namen 293 Index van begrippen 297 Over de auteur 304

€ 29.90

Read on...

Product
 

Regel

Er bestaat geen monastiek geschrift in het Latijnse Westen dat zo richtinggevend is als de 'Regel' voor monniken van Benedictus van Nursia (ca. 480-550). De schrijver is ons bekend vanuit de 'Dialogen' van paus Gregorius de Grote (ca. 540-604), waar Benedictus uitgebreid geportretteerd wordt in het tweede Boek. In zijn 'Regel' schetst Benedictus een uiterst evenwichtige synthese tussen het vroeg-Egyptische kluizenaarsideaal en het koinoniagemeenschapsmonnikendom van Basilius en Augustinus. Eeuwenlang, tot op de dag van vandaag, brengt de 'Regel' van Benedictus leiding en structuur aan in monnikenkloosters over heel de wereld. Recentelijk wordt hij ook in toenemende mate ontdekt en toegepast door leken in hun religieus, maatschappelijk of bedrijfsmatig functioneren. In een sprankelende vertaling en vakkundig toegelicht wordt de 'Regel' van Benedictus nu nieuw uitgegeven in de serie 'Middeleeuwse Monastieke Teksten.'

€ 27.90

Read on...

Product
 

Voorschrift

Vertaald door Vincent Hunink Het traktaat dat de geschiedenis is ingegaan onder de titel Liber de praecepto et dispensatione dankt zijn bestaan aan een dringende vraag van enkele benedictijner monniken aan het adres van de abt van Clairvaux. Het centrale thema is de toepassing van de Regel van Benedictus. Een wetgeving vraagt immers om jurisprudentie, en dat geldt evenzeer voor een monastieke codex als de Regel. Toch schrijft Bernardus niet alleen een juridische verhandeling waarin met subtiliteit de wet wordt geïnterpreteerd en waarin op heldere manier belicht wordt hoe macht en gezag zich verhouden. Hij levert evenzeer een theologisch en spiritueel werk af, een handleiding voor geestelijke begeleiding, waarin zelfs de aanzetten van een mystiek leven niet ontbreken. Hoewel Bernardus het de lezer niet altijd gemakkelijk maakt, schrijft hij een meesterwerk van monastiek onderscheidingsvermogen dat een belangrijke bijdrage levert aan een vernieuwd inzicht in de gehoorzaamheid, de conversatio morum en de stabiliteit: de drie geloften die de monnik bij de professie 'volgens de Regel van Benedictus' aflegt. Vincent Hunink is universitair docent Latijn en Oudchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hunink ontving op 9 december 2011 voor zijn 'literaire non-fictie' vertalingen uit het Latijn een van de drie vertaalprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

€ 27.90

Read on...

Product
 

Apologie

De Apologie aan Willem van Saint-Thierry is het eerste grote publiekswerk van Bernardus. Zijn voorgaande traktaten zijn nog zuiver monastieke geschriften bestemd voor de 'inner circle', de communiteit van Clairvaux en haar eerste dochterhuizen. Met dit geschrift breekt Bernardus de grenzen van het klooster open om zich te richten tot een ruimer lezerspubliek. Hierdoor wordt hij de eerste publicerende cisterciënzer uit de geschiedenis. Meteen een voltreffer: de strijdlustige auteur gooit een steen in de vijver van het twaalfde-eeuwse monnikendom. Het effect blijft niet uit, want het water zal de hele eeuw door in beroering blijven. Een onverwacht neveneffect is dat de naam van de abt van Clairvaux meteen op de kaart staat en zijn reputatie gevestigd is. In dit retorisch meesterwerk gaat Bernardus' diepste bekommernis uit naar monniken die hij wil vormen, naar mensen die hij wil zien groeien in aandacht en liefde, naar gemeenschappen die hij wil samenhouden in een band van vrede en eenheid. Daarbij pleit Bernardus voor zowel eenheid als pluralisme, met hetzelfde literaire genie dat hem in staat stelt satire, humor en sarcasme meesterlijk in elkaar te weven. Inhoud Noot van de vertaler Voorwoord Afkortingen Inleiding 1. De wereld van Cluny en Cîteaux I De 'ijzeren' middeleeuwen II Cluny, een reus met een kiezel in zijn schoen III Drie karakteristieken van Cluny IV Herontdekking van het eremitisme V Veranderend religieus besef VI Cîteaux en Bernardus 2. Apologie aan Willem, abt van Saint-Thierry I Een steen in de vijver II Een ontvoering steekt de lont in het kruitvat III Liever een schandaal dan de doofpot IV Brief 28 van Petrus Venerabilis V Een moeilijke bevalling VI Twee uitgaven VII Vorm en literair genre VIII Definitie van een esthetisch model IX Spirituele grondlijnen Tekst Apologie Een ernstig verwijt Alles voor niets? Dubbel goddeloos Lof voor Cluny Kleurige gewaden Naadloos en compleet Samen een geheel Eenheid in verscheidenheid Verschillende verdiensten Tegen bepaalde cisterciënzers Balk en splinter Kleding, eten, handwerk De betere genadegaven Ruimte voor aanpassing Kritiek uit liefde Mateloze luxe Het goede erbarmen Verkeerde praktijk, diverse motieven Vroeger en nu Lekker eten Lekker drinken Fijn ziek zijn Uiterlijke schijn Fijne kleren Symbool van nederigheid of hoogmoed Binnenkant en buitenkant Lakse leiders Reizen in vol ornaat Kunstobjecten Ieder op zijn plaats Bibliografie Registers De vertalers

€ 24.90

Read on...

Product
 

Inleiding tot de verwondering

Inleiding tot de verwondering ontstond destijds (1967) uit een cursus 'inleiding tot de wijsbegeerte'. Het is een uitwerking van het aloude beginsel dat de verwondering aan de oorsprong ligt van elke wijsgerige bezinning. Cornelis Verhoeven (1928-2001) noemde zijn boek zelf een oefening in de vrije val. Het verlies van elke vanzelfsprekendheid wordt onder de oude naam 'verwondering' dankbaar aanvaard, tot uitgangspunt van het denken genomen en als beginsel van niet-identiteit of 'uitgestelde identiteit' geformuleerd. Bij deze vrije val openen zich boeiende wijsgerige en ethische perspectieven. De cultuur van de vanzelfsprekendheid blijkt niet zonder gevaren te zijn: zij leidt tot verstarring, tot tirannie van de middelmaat, gevangenschap in de grot van meningen en allerlei vormen van geweld. De zo gevreesde 'zinloosheid' van het bestaan daarentegen blijkt minder een tragisch dan wel een enthousiasmerend karakter te hebben. Het laatste hoofdstuk heet dan ook: filosofie van het enthousiasme. Inhoud I. Verwondering en kennis 9 1. Inleiden 9 2. Algemene ontwikkeling 13 3. Specialisme 17 II. Verwondering en wijsbegeerte 22 1. Verwondering en openheid 22 2. Verwondering als beginsel 25 3. Fysiognomie van de verwondering 30 4. Verwondering en fascinatie 32 III. De verbijstering 37 1. Middagduivel en siësta 37 2. Het panische moment 43 3. De provocatie van Sokrates 48 IV. Uitgestelde identiteit 52 1. Identiteit 52 2. Zijn en denken 56 3. Het ding 61 4. Historisme 64 5. Plato's ideeënleer 65 V. Verwondering en vervreemding 69 1. Vervreemding 69 2. De inspiratie van het dualisme 72 3. Het systeem als spel en poging 75 4. Woord en term 77 VI. De menselijke maat 81 1. De maat van een probleem 81 2. Vergankelijkheid als maat 84 3. De maat van een zekerheid 86 4. De verwondering als maat 87 5. De maat van een waarheid 89 6. De waarachtigheid als maat 91 7. Het ik als maat 94 8. Tirannie van de middelmaat 96 VII. Wonen in het uitstel 100 1. Interesse 100 2. Wonen tussen twee paradijzen 103 3. Ethiek en wijsheid 111 4. Behoefte en uitstel 115 VIII Verwondering en begronding 120 1. Het cogito van de roos 120 2. Causaliteit en contemplatie 126 3. Occasionalisme en wonder 128 IX. Verwondering en verrassing 132 1. Het geschenk 132 2. Dank en lof 136 3. Aanvaarding en feest 139 X. Het uitstel verduren 146 1. Haast 146 2. Het heilige ritardando 148 3. Mijmeren en toeslaan 155 XI. Filosofie van het enthousiasme 164 Inleiding 164 A. Enthousiasmos 165 1. Een tekst van Plato 165 2. Het pathische karakter van enthousiasmos 168 3. 'Entheos' 170 4. Parallelliteit 172 B. Enthousiasme 176 1. Een tekst van Hegel 176 2. Nuchterheid, zakelijkheid, objectiviteit 177 3. Ethische overwegingen 180 4. Ascese en techniek van het enthousiasme 184 Besluit 187

€ 19.90

Read on...

Product
 

De geheimen van de retorica

Een architect is een dwaas als hij niet de regels van zijn vak in acht neemt. Zou dat niet ook moeten gelden voor sprekers en schrijvers? De kennis en toepassing van de regels voor het maken en houden van een speech zijn onderdeel van de retorica, die opbloeide in het oude Griekenland. Deze studie werd later omarmd door de Romeinen en is sindsdien niet meer weg te denken uit onze cultuur. De retorica is overal en van alle tijden. De tien opstellen in deze bundel laten dit goed zien. Ze geven voorbeelden van haar betekenis in de geschiedenis en actualiteit, in het parlement, voor het gerecht en op de kansel, binnen het onderwijs en in de psychologie, bij de voordracht, in de muziek en in de beeldende kunst, en nu opnieuw in de moderne media. In dit boek wordt ook een lans gebroken voor de terugkeer van retorica-oefeningen in het onderwijs. Ze zijn van groot nut voor de ontwikkeling van het talent in het samenstellen en analyseren van teksten. Aldus vormen deze bijdragen een nieuwe stap bij het herstel van de breuk tussen de retorica, literatuur en het praktische leven, die sinds de Romantiek is gegroeid. Inhoud Voorwoord 7 'De wortel van de opvoeding is bitter, de vruchten zijn zoet' 13 Vooroefeningen in de retorica Zweder von Martels Het woord is een machtig heerser 36 Retorica op toneel en in de rechtbank in het oude Athene Remco Regtuit Romeins recht en retorica 58 Jan Lokin 'Urenlang tot zweten toe met opzeggen bezig' 79 Het geheim van Petrus Francius (1645-1704) Femke Kramer The Great Sermon Handicap 108 Over het gebruik en ongebruik van de retorica in de Nederlandse preekkunde Liuwe Westra Geloofwaardig tot geloof gekomen 125 Schilderkunst en retoriek in de Sala di Costantino van het Vaticaans Paleis Jan L. de Jong Noten leggen uit 146 Over de verbinding van retorica en muziek, in het bijzonder bij Bach Jan Luth Kikkers en karren 162 De retorica van politieke omwentelingen Rik Peters Retorica en psychologie 176 Maarten Derksen Retorica en nieuwe media 191 Van twitterdichters tot internetdemocratie Renske van Raaphorst Over de auteurs 207 Index 209

€ 18.90

Read on...

Product
 

Het rancuneuze gif

Het rancuneuze gif gaat over een typisch kenmerk van de mens. Rancune, ook wel ressentiment of wrok genoemd, is een uiting van onvrede die zich kenbaar maakt door slachtoffergevoel, boosheid en beschuldigingen. De oorzaak van deze boosheid zoekt men in een ander. Deze treft het verwijt, heeft het gedaan en wordt dus als schuldig gezien. Daders laten zich altijd wel vinden, verdachtmaking is erg vindingrijk. Het boek gaat in op de actualiteit van dit verschijnsel. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden wordt duidelijk gemaakt, hoe rancune het samenleven kan ontwrichten. Ook nu infecteert dit gif de onderlinge verhoudingen in Nederland. Rancuneus gedrag dreigt zelfs normaal te worden en zich zonder schaamte te mogen uiten. Als de remmen wegvallen kan dit tot gevaarlijke uitwassen leiden, zoals het afwentelen van opgeklopte boosheid op gehele bevolkingsgroepen. Het spookbeeld van de jaren dertig dringt zich weer op. Het rancuneuze gif biedt een analyse van dit probleem, maakt de vele gevaren duidelijk en wijst op mogelijke uitwegen.

€ 19.90

Read on...

Product
 

Wijs worden

Een methode levensbeschouwing, filosofie en burgerschap voor de basisvorming Doelgroep van Wijs Worden Wijs Worden komt tegemoet aan de grote vraag naar bezinning op levensbeschouwing, ethiek, burgerschap, en filosofie in het Voortgezet Onderwijs. De methode is bruikbaar in de basisvorming bij die vakken waar 'verantwoordelijk handelen' een belangrijk thema vormt. Van Wijs Worden zijn twee versies leverbaar: * Wijs Worden voor HAVO/VWO * Basiseditie van Wijs Worden voor VMBO-T/HAVO Kenmerken Wijs Worden Met de methode Wijs Worden maakt de leerling kennis met levensbeschouwelijke vragen en antwoorden daarop. De inhoud staat in het perspectief van het actuele debat over de plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving. Daarom spelen basiswaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en tolerantie een belangrijke rol. Wijs Worden draagt bij tot het vermogen van de leerling om kritisch te kunnen reflecteren op de eigen - groeiende - levensbeschouwelijke en morele opvattingen; voor deze kritische reflectie op de eigen levensbeschouwing wordt binnen Wijs Worden de term 'filosofie' gebruikt. Inhoud Wijs Worden hst 1 Gelukkig worden hst 2 Lijden en dood hst 3 Nieuwe levensbeschouwingen hst 4 Mensbeelden hst 5 Mode hst 6 Wijsheid uit het oude China Belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de bestaande editie: Werkboek * Grotere diversiteit aan opdrachten (met name wat de moeilijkheidsgraad betreft) hetgeen gebruik van Wijs Worden op meerdere niveaus mogelijk maakt. * Verbeterde beelddidactiek met speciale kijkopdrachten. Dit werd mede gerealiseerd door een geheel in kleur gedrukt werkboek. Begrippen Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uitleg van alle belangrijke begrippen die in het hoofdstuk aan de orde komen. Deze lijst staat ook op de voor gebruikers toegankelijke website van Wijs Worden. Test jezelf De leerling kan aan de hand van meerkeuzevragen per hoofdstuk testen of de stof voldoende verwerkt is. Deze 'test jezelf'-vragen zijn te vinden op de gratis toegankelijke website. Toetsbaarheid * Het uitsluitend voor docenten toegankelijke deel van de website biedt bij ieder hoofdstuk meerkeuze toetsvragen. * Ook door toevoeging van cognitieve elementen en door de royale begrippenlijst per hoofdstuk zijn de mogelijkheden om efficiënt te toetsen sterk toegenomen. Vormgeving De vormgeving is zowel speelser als functioneler; illustraties staan duidelijker ten dienste van de inhoud. Het werkboek is geheel in kleur (zie bij werkboek). Uitgebreide - gratis toegankelijke - website * Speciale webopdrachten. * Test jezelf opdrachten. * Extra stoffen en opdrachten. * Begrippenlijst per hoofdstuk. * Speciale bijlage met stoffen en opdrachten over argumenteren en redeneren. * Een alleen voor de docent toegankelijk deel met onder meer meerkeuzetoetsvragen per hoofdstuk.

€ 23.95

Read on...

Product
 
From 4 to 275 Euro