Dromen van een witte olifant

Centraal in alle scholen van het boeddhisme staat zonder meer de carrière van de Boeddha. Hij belichaamt waar iedere boeddhist uiteindelijk naar zou moeten streven. Echter helemaal uniek is de Boeddha ook niet, in het boeddhisme gaat men er meestal vanuit dat er talloze Boeddha's voor hem leefden en dat er ook nog velen zullen volgen. Het boek Dromen van een witte olifant, volgt de spirituele loopbaan van Siddhartha Gautama. Allereerst is er een voorgeschiedenis die leidde tot zijn geboorte op aarde. Deze geboorte is het gevolg van talloze eerdere daden, intenties en beslissingen. Bovendien was de aarde toebereid op zijn geboorte waarin hij tot zijn ultieme inzicht zou komen. Hij leeft zijn leven op aarde, bereikt de verlichting en onderricht het pad aan vele anderen die daarmee zijn ervaring delen. Uiteindelijk betreedt hij het nirvana, de 'uitdoving' in Kushinagara. Het voorbeeld van de Boeddha kent zeer veel navolging in gedragingen, meditaties, rituelen, levensverhalen enzovoorts. Uiteindelijk zal er zelfs een volgende Boeddha opstaan die weer de dharma in het universum kenbaar zal maken. Zijn moeder zal dromen over een witte olifant...

€ 24.90

Read on...

Product
 

Vier evangelisten, een evangelie

Waarom heeft Jezus niet zelf een evangelie geschreven? En als die taak aan zijn leerlingen en volgelingen moest worden toevertrouwd, waarom zijn er dan vier evangeliën opgenomen in het Nieuwe Testament? Waarom niet één? En waarom niet meer dan vier? Wat te doen wanneer iemand opmerkt dat twee evangelieteksten niet met elkaar overeenstemmen? Het erbij laten? Of een verklaring zoeken? Het eerste doet het gezag van het evangelie geen goed. Kritische gelovigen voelen zich teleurgesteld. Buitenstaanders van geloof en kerk speelt het juist in de kaart. Rond het jaar 400 kiest Augustinus (354-430) voor het tweede: hij gaat op zoek naar verklaringen. Mede op verzoek van andere predikanten besluit hij aan bovenstaande vragen en problemen een afzonderlijk geschrift te wijden: in De consensu euangelistarum inventariseert hij de tegenstrijdige passages uit de vier evangeliën. Augustinus gaat er in dit werk van uit dat we ons niet mogen vastklampen aan de letter van het evangelie, maar altijd moeten zoeken naar de geest van het geheel. Daardoor is het in zijn ogen altijd mogelijk om in de evangeliën een diepere betekenis te ontdekken, hoezeer de verhalen aan de oppervlakte ook van elkaar verschillen. Met dit werk De consensu euangelistarum beoogt Augustinus buitenstaanders te overtuigen en gelovigen te bemoedigen. Hij laat zien dat de vier evangeliën naar één evangelie verwijzen; sterker nog: de evangelisten verkondigen ons het ene evangelie, Jezus Christus. Vier evangelisten, één evangelie is de eerste volledige Nederlandse vertaling van De consensu euangelistarum. De vertaling is het resultaat van samenwerking tussen de classici Ton Hertogh en Leo Wenneker en de neerlandicus Sander van der Meijs. De groep werkte onder verantwoordelijkheid van het Augustijns Instituut in Eindhoven. Vanuit dit instituut verzorgden Joost van Neer en Martijn Schrama O.S.A. de inleiding.

€ 44.90

Read on...

Product
 

Leven in hoop

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht aan anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven. Voor deze bundel werden zeventien preken vertaald van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal. Dit boek bevat alle bewaard gebleven preken van Augustinus over fragmenten uit Paulus' brieven aan de christenen in Rome en in Korinte. Vooral de eerste reeks preken over Romeinen 7-8, die Augustinus in Carthago moest houden, heeft hem veel hoofdbrekens gekost en de luisteraars waarschijnlijk ook. De preken dateren uit de jaren van de zogeheten eerste pelagiaanse controverse. De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas ongeveer twintig jaar geleden teruggevonden. Op één uitzondering na verschijnt in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling. Hoe moeilijk sommige preken uit deze reeks ook zijn, Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegewijd pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Deze bundel kreeg de titel Leven in hoop, ontleend aan sermo 157 en gebaseerd op Romeinen 8,24. Paulus hoopt er op dat aan ons zwoegen en zuchten op aarde ooit een einde komt, wanneer wij tot kinderen van God zijn gebaard. Tot zolang zucht en lijdt de hele schepping nog altijd als in barensweeën (Rom 8,22-23). Dat gold voor Augustinus als gastpredikant in Carthago in alle ijver om zijn luisteraars en latere lezers gevoelig te maken voor degene die onze hoop ooit zal vervullen: we mogen er volledig op vertrouwen dat Christus woord houdt.

€ 32.90

Read on...

Product
 

Over de tien woorden

Het boek 'Over de tien woorden' van Philo van Alexandrië koop je bij bookspot.nl, nu voor €22.90!

€ 22.90

Read on...

Product
 

Volmaakt leven

Vertaling: Jan van den Eijnden ofm, Hubert Bisschops ofs, Ria van Dinther osc, Jan Klok, Krijn Pansters Inleiding, annotatie en commentaar: Jan van den Eijnden ofm Uitgave i.s.m. het Franciscaans Studiecentrum (FSC): www.franciscaans-studiecentrum.nl Hoe kunnen wij ons leven als christen invullen en tot vervulling laten komen? Deze vraag van Isabella van Longchamp zette Bonaventura, minister generaal van de orde van de minderbroeders en een van de grote theologen van de dertiende eeuw, aan tot het schrijven van dit kleine boekje Volmaakt leven. Het woord 'volmaakt' behoort tot het taalveld van het geloof en wijst op de eindbestemming of terugkeer van de mens in God. 'Tot volmaaktheid komen', 'naar volmaaktheid streven' en 'volmaakt worden' zijn dan ook klassieke manieren van spreken over de opgang van de mens naar God. Geen andere middeleeuwse auteur schetst deze weg van terugkeer zo duidelijk als Bonaventura. Hij gaat daarbij vooral in op de geestelijke gesteldheid die iemand moet hebben om de weg tot de volmaaktheid te gaan. De vrouwen die, op uitnodiging van Isabella en geïnspireerd door Franciscus en Clara van Assisi, ervoor kozen in het klooster in te treden omwille van een leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, kunnen groeien in de ontvankelijkheid voor Gods liefde door deugdzame mensen te worden. Tegelijkertijd blijkt dat het gaan van de weg van de volmaaktheid niet een voorrecht van religieuzen of kloosterlingen is. Bonaventura ziet dit als een opdracht aan iedere christen die op zijn of haar manier deze weg wil gaan. Volmaakt leven biedt een handreiking aan iedereen die in verlangen naar volmaaktheid wil groeien en volharden.

€ 21.90

Read on...

Product
 

Gewoonten

Vertaling Tim Peeters en Guerric Aerden ocso Inleiding en annotatie Tim Peeters De Gewoonten van Chartreuse van Guigo I, vijfde prior van La Grande Chartreuse, werden geschreven op verzoek van Hugo van Châteauneuf, de bisschop van Grenoble. Guigo's gewoonten- en gebruikenboek was bedoeld voor de groepen van eremieten die leefden in gemeenschap naar het model van de communiteit die in 1084 gesticht was door Bruno van Keulen in de bergen van Chartreuse. Bruno, die stierf in Calabrië in 1101, liet geen regel na en wilde ook geen nieuwe orde stichten. Zijn opvolger Guigo, vriend van andere grote spirituele leiders als Petrus Venerabilis en Bernardus van Clairvaux, benadrukte dat hij alleen de leefgewoonten van de gemeenschap in Chartreuse wilde vastleggen. Hoewel hij zich daarbij voornamelijk baseerde op de brieven van Hieronymus, de regel van Benedictus, de geschriften van Cassianus, en het voorbeeld van de woestijnvaders, mag men aannemen dat de vastgelegde gewoonten teruggaan op Bruno zelf, met enkele aanpassingen die de geleefde ervaring van vier decennia noodzakelijk maakte. De Gewoonten zijn tot op de dag van vandaag een regelgevend basisdocument van de kartuizerorde; in voorliggende vertaling bovendien een primeur voor het Nederlandse taalgebied. In dit geschrift spreekt een beroemde twaalfde-eeuwse kartuizer rechtstreeks tot het hart van de mens van nu, de mens tenminste die geïnteresseerd is in de grondslagen van een spiritueel leven in eenzaamheid binnen een gemeenschap, en in het geslaagde huwelijk tussen regelgeving en de vrijheid van ieder individu.

€ 22.90

Read on...

Product
 

De vierde eeuw

In de vierde eeuw na Christus kreeg het christendom, aan het begin van de eeuw nog een vrij kleine godsdienst, plotseling politieke macht en aan het eind van de eeuw was het de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk geworden. De eeuw die begon met christenvervolgingen sloot af met het verbod de oude goden te vereren, waarna nog eenmaal opstandige legioenen optrokken onder de oude heidense veldtekens in een vergeefse poging het tij te keren. Dit alles had grote gevolgen, tot op de dag van vandaag, voor zowel de staat als het christendom. Was de omvorming van het christendom tot staatsgodsdienst onvermijdelijk, zoals steeds meer christenen meenden, of had het ook anders kunnen gaan? Auteur Wim Jurg heeft in De vierde eeuw geprobeerd de handelingen, om een bijbels woord te gebruiken, van de niet-christenen en de christenen van toen zo begrijpelijk mogelijk te maken. Hij baseert zich daarbij op de recente wetenschappelijke literatuur, maar gaat ook steeds terug naar de oude bronnen. Het resultaat is een helder beeld van een periode waarover veel onduidelijk is, met aandacht voor zowel de politieke en religieuze kwesties als de kleurrijke hoofdrolspelers. Een meeslepend boek over een beslissende eeuw in de verhouding tussen staat en christendom en tussen staat en godsdienst in het algemeen. Inhoud Vooraf 1. De tuinierende god 2. Een net niet heilige keizer 3. Het nieuwe en het oude Rome 4. De heidense asceet die van de oorlog ging houden 5. De keizer die door goddelijke wraak zelfs geen graf kreeg 6. Nog eenmaal de goden 7. Hoe het verderging: de afbeelding van God op aarde Over bronnen en moderne literatuur Namen en spelling Register

€ 29.90

Read on...

Product
 

Affectus

Deel 2 in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten Vertaling van de geschriften Over spirituele vriendschap, Toen Jezus twaalf jaar was en Gebed tot de Goede Herder Vertaling en commentaar: Simon Slijkhuis, Guerric Aerden ocso, Joost Baneke inleiding: Guerric Aerden ocso De cisterciënzer auteurs van de twaalfde eeuw gaven nauwkeurig aan waarnaar onze liefde kan uitgaan: naar onszelf, naar de naaste en naar God. Ze klasseerden alle verlangens en deugden nauwkeurig in overeenkomstige categorieën. Ze waren ook onuitputtelijk in het spreken over praktijken van ascese en devotie. Maar over het functioneren zelf van het liefdesproces bleven ze opmerkelijk zwijgzaam. Eén auteur doorbrak deze terughoudendheid: Aelred van Rievaulx. Uit de drie vertaalde geschriften blijkt de betekenis van Aelred van Rievaulx voor zijn tijd, en voor de onze, met name op het gebied van het psychologisch proces van de liefde en de betekenis van het mensgeworden Woord voor de ontwikkeling van het affect. Dit thema wordt natuurlijk gekaderd in de ruimere cisterciënzer 'utopie' van de liefde, die een glimp, hoe armzalig ook, wil doen oplichten van de realiteit van de Oneindige.

€ 29.90

Read on...

Product
 

Gwasi siki

Gwasi Siki is Surinaams en het betekent lepra, melaatsheid. Gwasi Siki vertelt het levensverhaal van vijftien Surinaamse mensen die lepra hebben gehad. Deze verschrikkelijke ziekte heeft ze lichamelijk verminkt en heeft hun levens geruïneerd. Maar steeds opnieuw hebben ze de kracht en de moed gevonden om op te staan en verder te gaan. De boeiend geschreven levensverhalen van deze krachtige persoonlijkheden zijn zowel interessant voor Surinamers als voor Nederlanders - de verhalen spelen in Suriname, maar ze zijn doorspekt met talloze Nederlandse ingrediënten: taal, cultuur, religie, bestuur. In Gwasi Siki brengen ex-leprapatiënten beide gemeenschappen dicht bij elkaar. Het boek is op initiatief van Paul Spapens (1949) tot stand gekomen. Deze journalist en publicist bezocht Suriname in 2009 voor de eerste keer. Hij was in dit land als gevolg van zijn betrokkenheid bij Peerke Donders, de Nederlandse missionaris die in de negentiende eeuw 27 jaar onder melaatsen werkte. In Suriname maakte Paul Spapens kennis met een aantal ex-Hansen, zoals voormalige lepralijders in Suriname worden genoemd. Onder de indruk van hun levensverhalen, besloot hij een boek te schrijven over hoe het is om zwaar ziek te zijn, door de samenleving verstoten te worden, een leven te verliezen en tegelijk een leven te leven. De foto's in Gwasi Siki zijn gemaakt door de beroepsfotograaf Jan Stads (1959). Met zijn feilloos registrerende camera vertelt hij een vaak gruwelijk, maar altijd diep menselijk verhaal. Werk van Jan Stads is in tal van boeken gepubliceerd. Tijdens hun werkbezoek aan Suriname werden de schrijver en de fotograaf door het land gegidst door Glenn Doekhi. Met zijn warme Surinaamse charme droeg hij er mede zorg voor dat Gwasi Siki het boek is geworden waarvoor het is bedoeld: een krachtige uitdrukking van respect in woord en beeld voor mensen die lepra letterlijk hebben overleefd. Voorwoord Op vrijdag 9 oktober 2009 ging de film 'Peerke Donders, zijn leven, zijn brieven' in première. Drie jaar lang werkten 25 mensen aan deze gedramatiseerde documentaire over Peerke Donders, de in 1809 geboren Tilburgse missionaris die 27 jaar onder de melaatsen in Suriname werkte. De opnamen vonden plaats in Nederland (onder meer Tilburg en Den Helder) en in Suriname (Paramaribo en de voormalige leprozerie Batavia). Het initiatief tot deze film werd genomen door de Tilburgse journalist Lout Donders. De belangrijkste sponsor was Jacques de Leeuw. In deze film wordt een bezoek gebracht aan de Esther Hof. In deze inrichting van de Esther Stichting wonen ex-Hansen, de in Suriname veelal gebruikte benaming voor mensen die lepra hebben gehad. Twee Surinaamse ex-Hansen komen aan het woord: Trees Rado en Arthur Sibelo. De levensverhalen van beiden staan in dit boek. Trees Rado komt in beeld als ze begint met het opdreunen van het 'ABC van de melaatsheid'. Het is een rijm met de trekken van een gebed over de verschrikkingen van melaatsheid. Elke letter geeft een ander feit. Het 'ABC van de melaatsheid' staat in dit boek afgedrukt bij het levensverhaal van Trees Rado Het 'ABC van de melaatsheid' en zeker ook de presentatie van de ernstig verminkte Trees Rado, maakten indruk op mij. Ik schreef haar een brief met het verzoek het rijm helemaal op te schrijven. Ruim een half jaar verstreek; ik kreeg geen reactie en ik had me er al bij neergelegd dat ik er nooit meer iets van zou horen totdat ik eind oktober 2010 onverwachts een telefoontje kreeg uit Suriname. Aan de lijn Trees Rado. Met haar onmiskenbaar oude, maar krachtige stem liet ze me weten dat de brief op het postkantoor ergens onder een stapel post terecht was gekomen. Maar geen nood, ze wist dat ik een paar weken later naar Suriname zou komen en ze stelde voor dat ik het ABC dan bij haar op zou halen. Goede afspraak! In november 2010 ging ik in het gezelschap van onder anderen mijn vrouw Hennie van Schooten, naar Suriname om in Paramaribo getuige te zijn van de herinzegening van de kathedraal. Samen met Headly Binderhagel had ik me immers zeer ingespannen voor de restauratie van dit schitterende bedehuis. Suriname was voor mij liefde op het eerste gezicht, het land, de mensen, de manier van met elkaar omgaan, de kleurrijkheid - het voelde voor mij allemaal bijzonder goed. Het was tijdens de soos (arbeidstherapie) voor ex-Hansen op de Esther Hof dat ik Trees Rado voor de eerste keer in levende lijve ontmoette. Het klikte meteen tussen ons. Ze vertelde me haar levensverhaal. Ik hoorde nog een aantal levensverhalen van lotgenoten en die werden in mijn ziel gegrift. Als dagbladjournalist met meer dan 30 jaar professionele ervaring ben je veel gewend als het gaat om menselijk leed. De levensverhalen van Trees Rado en andere ex-Hansen waren doordrenkt van ellende en verschrikking, maar ze hadden ook nog een andere component, namelijk de wil van deze mensen om vanuit een uitermate moeilijke positie steeds maar weer op te staan om in het leven verder te komen. Allemaal waren ze indrukwekkende mensen met indrukwekkende levensverhalen, zo waardevol dat ik er meteen een boek in zag. Terug in Nederland heb ik dit plan nader uitgewerkt, zowel inhoudelijk als financieel. De Leprastichting in Amsterdam was vrijwel meteen bereid om dit project financieel mede mogelijk te maken. Deze positieve bejegening viel me ook ten deel door een zustercongregatie in Tilburg, een Tilburgs particulier fonds (geen van beide willen met naam en toenaam worden vermeld), Lion's Hart van Brabant en een particuliere mecenas uit Rotterdam. Ook zij wil anoniem blijven. De sponsorgelden zijn alleen gebruikt voor de productie van het boek. Het werk wat daarmee gemoeid was hebben Jan Stads en ik als vrijwilliger gedaan. Jan Stads is een goede vriend met wie ik al jarenlang boeken maak. Hij is uitgever en beroepsfotograaf. De schitterende foto's in dit boek zijn van zijn hand. De derde nauw betrokken persoon was Glenn Doekhi, een Surinaamse Nederlander. Glenn organiseert jaarlijks, samen met zijn vrouw Carla, een bedevaartsreis naar Peerke Donders in Suriname. Hij was bereid om als vrijwilliger mee te gaan en ons in Suriname te begeleiden - met zijn warme Surinaamse charme heeft Glenn veel weten te bereiken ten dienste van dit boek. In Suriname kregen we veel hulp van zuster Lidewijde van Doorn, Patricia Leerdam (directeur van de Esther Stichting) en twee maatschappelijk werksters van de Esther Stichting. Bij de productie van dit boek heeft Nienke van Meel geholpen door het corrigeren van de teksten. De eindredactie van de foto's is gedaan door Mark van Rijen. De grootste complimenten wil ik maken aan de ex-Hansen die bereid waren hun levensverhalen te vertellen en op de foto te gaan. Ze worden met naam en toenaam in dit boek genoemd, maar zeker zo bijzonder was dat ze bereid waren zich te laten fotograferen. Het is aan hun bereidwilligheid te danken dat dit boek kon worden samengesteld. Voor mij was hun openheid en wil tot medewerking een aangename verrassing. Toen ik in het vliegtuig zat op weg naar Suriname, bedacht ik dat het boek een mooi plan was, maar ik had niet kunnen checken of het uitvoerbaar was. Tot het moment waarop het eerste interview begon, heeft deze gedachte me veel stress bezorgd. Maar het ging onnoemelijk vlot en goed - mijn respect voor deze Surinaamse mensen groeide met elk interview. Centraal in dit boek staan de geschreven en gefotografeerde portretten van Surinaamse mensen die lepra hebben gehad. De verhalen zijn gelardeerd met informatieve stukjes over onderwerpen die daarin aan de orde komen, met teksten over mensen die van belang zijn geweest voor de ex-Hansen en zelfs met een paar recepten van hen. Door middel van deze recepten wil ik de lezer op een andere manier met de ex-Hansen in contact brengen. Een van de dingen die ik gaandeweg leerde was dat in Suriname andere woorden worden gebruikt voor deze verschrikkelijke ziekte. In Nederland is lepra gangbaar. Melaatsheid is in Nederland een gedateerd woord, maar het wordt nog goed herkend. In Suriname wordt echter gesproken van Hansen - een ex-leprapatiënt is een ex-Hansen. Armauer Hansen was de Noorse arts die in 1873 de bacil ontdekte die lepra veroorzaakt. Deze verschillende benamingen stelden mij voor een dilemma. Wat moest ik schrijven? En vooral ook: welke benaming zou ik in de titel van het boek gebruiken - (ex)-lepra of (ex)Hansen? Het gevolg is dat ik beide termen door elkaar heen gebruik. Maar welke benaming ook is gekozen, altijd is er bewondering voor de mensen die aan deze ziekte hebben geleden en nog steeds gebukt gaan onder de gevolgen daarvan. Omdat ik het Surinaams (Sranantongo) een prachtige taal vind, koos ik voor de titel 'Gwasi siki'. 'Gwasi' betekent lepra en 'siki' ziekte. Bij deze keuze is Hugo den Boer mij behulpzaam geweest. Er was nog een tweede reden om voor een Surinaamse titel te kiezen. De mensen die in dit boek aan het woord komen zijn Surinamer. Een taal is de belangrijkste uitdrukking van identiteit. Met 'Gwasi siki' wil ik mijn respect betuigen voor Suriname en de mooie mensen die weliswaar gebukt gaan onder de gevolgen van lepra, maar een inspirerend leven leiden. Paul Spapens.

€ 26.95

Read on...

Product
 
From 4 to 275 Euro