Standpunt

Het boek 'Standpunt' van Jan de Leeuw koop je bij bookspot.nl, nu voor €17.95!

€ 17.95

Read on...

Product
 

Problemen

Gekozen, vertaald en toegelicht door Jeroen Beets & Rein Ferwerda & Ben Schomakers Gedurende lange tijd zijn ze buitengewoon populair geweest, de Problemen van Aristoteles, en dat is niet meer dan logisch: het gaat om een verzameling teksten, elk in de vorm van een scherpe vraag met een precies antwoord, die gezamenlijk de plaats van de mens in de materiële natuur verkennen door uit te gaan van herkenbare verschijnselen: het gaat dus over gezondheid en de invloed daarop van het weer, over de effecten van wijn, over de voor- en nadelen van geslachtsverkeer, over de harmonische wetten van de muziek die in de natuur bestaan en die het oor verneemt (de oudste antieke tekst over muziektheorie!), en in een mooi, lang essay over de vraag waarom dichters en filosofen en politici altijd melancholisch van aanleg zijn. De problemen zijn vaak verrassend, en omdat ze op onze belevingswereld betrekking hebben prikkelen ze tot zelfstandig nadenken en het vergelijken van onze oplossing met die van Aristoteles. Het gevolg is dat de lectuur van de Problemen een sensibiliteit voor onze omgang met de wereld om ons heen creëert. We kijken en luisteren nadien anders. In dit boek wordt een ruimhartige bloemlezing uit de Problemen voorgelegd: alle belangrijke teksten zijn erin opgenomen, en de bezorgers bieden een exacte en speelse inhoudelijke toelichting, in de vorm van aantekeningen en enkele essays: over de biologische blik van Aristoteles (Ferwerda), over de antifoon als het hoogtepunt van muzikaal genot (Beets), en over de aard van de Problemen en over hun betekenis in het oeuvre van Aristoteles (Schomakers). Inhoud Inleiding De tekst Bibliografie Aristoteles Problemen met betrekking tot Geneeskunde (I) Zweet (II) Wijn en dronkenschap (III) Geslachtsverkeer en liefdesgenot (IV) Vermoeidheid (V) Liggen en andere houdingen (VI) Sympathische overname (VII) Kou en rillen (VIII) Bloeduitstortingen, littekens en striemen (IX) Biologische verschijnselen (X) De stem (XI) Welriekende geuren (XII) Dingen die stinken (XIII) Mengingen (XIV) Wiskunde (theoretische en toegepaste) (XV) Onbezielde dingen (XVI) Bezielde dingen (XVII) Filologie of liefde voor woorden (XVIII) Het toonstelsel en harmonie (XIX) Struiken en groenten (XX) Gerstemeel, gerstebrood en dergelijke (XXI) Fruit (XXII) Zout water en de zee (XXIII) Warm water (XXIV) Lucht (XXV) Winden (XXVI) Angst en moed (XXVII) Gematigdheid en losbandigheid, onbeheerstheid en beheerstheid (XXVIII) Recht en onrecht (XXIX) Inzicht, denken, wijsheid (XXX) De ogen (XXXI) De oren (XXXII) De neus (XXXIII) De mond en alles in de mond (XXXIV) De tastzin (XXXV) Het gezicht (XXXVI) Het lichaam als geheel (XXXVII) De kleur van de huid (XXXVIII) Aantekeningen bij de vertaling Appendix: Het Griekse toonsysteem Essays 1. Aristoteles als bioloog (Rein Ferwerda) 2. Op zoek naar de antifoon (Jeroen Beets) 3. De blik van Aristoteles (of een pleidooi voor de Problemen) (Ben Schomakers) Verantwoording Noten

€ 34.90

Read on...

Product
 

Wijs Worden Basis

Het boek 'Wijs Worden Basis' van Jos van de Laar koop je bij bookspot.nl, nu voor €17.95!

€ 17.95

Read on...

Product
 

Eenheid en eensgezindheid

Cyprianus werd in 248/249 bisschop van Carthago in Noord-Afrika. In het jaar daarna bepaalde de Romeinse keizer Decius dat alle onderdanen van zijn rijk aan de Romeinse goden, en aan de keizer, hun respect moesten betuigen. Voor christenen betekende dit dat ze hun geloof dan zouden verloochenen. Velen weigerden dat en werden daarvoor gestraft, vele anderen kwamen onder die druk ten val. Cyprianus zou te maken krijgen met problemen waarvan de aanpak diplomatie, tact en vastberadenheid vroeg: de voorwaarden voor toelating van berouwvolle lapsi - "gevallenen", die hun geloof verloochend hadden en met spijt in de Kerk wilden terugkeren - en het weerleggen van opvattingen van anderen daarover; de discussie over wel of niet herdopen van ketters die zich tot de Kerk wendden; de organisatie van de Kerk en de positie van de bisschoppen daarin; de vraag of de bisschop van Rome absoluut gezag binnen de Kerk had. In 257 werd Cyprianus op last van de Romeinse proconsul gevangengenomen. Een jaar later, op 14 september 258, werd hij veroordeeld en op diezelfde dag onthoofd. Drs. C.M. Tazelaar (1941) werd na zijn studie klassieke taal- en letterkunde leraar aan en later conrector van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In de jaren 1990 - 2004 deed hij de eerste Nederlandse vertaling van een aantal moraalfilosofische geschriften van Petrarca verschijnen. Ook vertaalde hij de briefwisseling van Abélard en Héloïse (1998). In 2008 publiceerde hij de eerste Nederlandse vertaling van alle brieven van Hieronymus ("magistraal monnikenwerk").

€ 59.90

Read on...

Product
 

Zelfeuthanasie

"Niemand kan bestrijden dat zelfdoding dikwijls in overeenstemming is met ons eigen belang en onze plicht tegenover onszelf: ouderdom, ziekte of ongeluk kunnen het leven tot een last maken, een last die zwaarder kan wegen dan het leven zelf." Aldus David Hume in 1754. Nederland heeft in de discussie over 'euthanasie' een voortrekkersrol gespeeld, en doet dat nog. Deze publicatie stelt vast dat er zich inmiddels een tweestromenland is gaan ontwikkelen van 'artseneuthanasie' en 'zelfeuthanasie', het een gedragen door wetgeving, het ander door zelfbeschikking. De discussie is allesbehalve beëindigd en de voorstellen tuimelen over elkaar heen: Burgerinitiatief Voltooid Leven, Levenseindekliniek, Laatste Wil Pil, Wijziging art. 294. En zo voort. Deze publicatie gaat in op die initiatieven en plaatst er kritische vraagtekens bij, bijvoorbeeld wat betreft consistentie, haalbaarheid en rechtsgeldigheid. Twijfel is hier op z'n plaats. Over 'artseneuthanasie', levensbeëindigend handelen door de arts conform de zorgvuldigheidseisen van de 'euthanasiewet' is menig rapport gepubliceerd. Inmiddels raakt ook de praktijk van 'zelfeuthanasie' goed gedocumenteerd, goed onderbouwd en geprofessionaliseerd als een betrouwbare route om de zeggenschap en regie over het eigen levenseinde te verwerven. Voor nu of voor later. Naar aanleiding van de boekpresentatie, verscheen het volgende artikel op de site van het Humanistisch Verbond. Zie: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/archief/2013/de-goede-dood-onder-eigen-regie Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1. Euthanasie Intermezzo (I) Zelfeuthanasie in de praktijk. A Room with a View Hoofdstuk 2. Juridisch moralisme, de overheid als zedenmeester Hoofdstuk 3. Keuzewegen naar de dood, levensbeëindiging en eigen regie Intermezzo (II) Zelfeuthanasie in de praktijk. Samen sterven Intermezzo (III) Zelfeuthanasie in de praktijk. Een luxe positie? Helaas geen kanker - Echt ontmoeten - Geen vraag meer Hoofdstuk 5. Artseneuthanasie, zelfeuthanasie & dementie. Het duivelse dilemma Hoofdstuk 6. De zelfbezorgde goede dood en justitie Criminalisering van het sterfbed door justitie en politie Intermezzo (IV) De pil van Drion. De medicijnen van de medicijnroute Hoofdstuk 7. Niet-strafbare hulp bij zelfdoding. Epiloog Literatuur Beknopt zakenregister

€ 18.90

Read on...

Product
 

De overwinning van het christendom

In de twee traktaten waarvan in dit boek een vertaling wordt geboden (Contra Gentes en De incarnatione Verbi) is de nog jonge Athanasius aan het woord, die gedurende een groot deel van zijn bewuste leven getuige is geweest van gewelddadigheden tegen de christenen, en die er nu zeker van is dat vervolgingen niet alleen definitief zijn opgehouden, maar die er ook van overtuigd is dat het nog maar een kwestie van tijd is totdat allen, op de onverbeterlijke kwaadwilligen en domoren na, zich tot het christelijke geloof zullen bekeren. Dit alles schrijft hij niet toe aan het voor de christenen gunstige beleid van keizer Constantijn, maar aan de macht van de opgestane Christus. Athanasius volgt in deze geschriften bewust zijn Alexandrijnse leermeesters, waardoor de verhandelingen ook tot een weerspiegeling van vroegchristelijk geloven en denken worden. De naam van de kerkvader Athanasius, die na zijn benoeming tot bisschop van Alexandrië in 328 de grote voorvechter van het rechtzinnig christelijke geloof zal worden, zal aan deze traktaten vooral in de oosterse kerken een bijzonder gezag geven. Inhoud Vooraf Inleiding Tegen de heidenen Inleiding Deel 1 De oorsprong van het kwaad: de zonde van de mens Deel 2 De weerlegging van de afgoderij Deel 3 De mens heeft een ziel en een geest Deel 4 Gods openbaring door de harmonie van de schepping Deel 5 De bewijsvoering vanuit de Schrift Over de menswording van het woord Inleiding: De samenhang met Tegen de Heidenen Deel 1 De schepping en de zondeval Deel 2 De rationele rechtvaardiging van de incarnatie, de kruisdood en de opstanding van het Woord Deel 3 De noodzaak van de kruisdood en de opstanding Deel 4 De feiten bewijzen de overwinning van Christus door zijn kruis en opstanding Deel 5 De bewijsvoering voor de menswording, de kruisdood en de opstanding tegen de Joden Deel 6 De bewijsvoering voor de menswording van het Woord tegen de Grieken Deel 7 Bewijsvoering op grond van constateerbare feiten Slot

€ 24.90

Read on...

Product
 

Schatkamer van het geloof

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen vorzien door drs. Joost van Neer, Martijn Schrama o.s.a. en Anke Tigchelaar Op zaterdag 15 juni a.s. verschijnt bij uitgeverij Damon in samenwerking met het Augustijns Instituut te Eindhoven het boek Aurelius Augustinus - Schatkamer van het geloof: preken over teksten uit het Oude Testament. Ter gelegenheid van de nieuwe publicatie organiseert het Augustijns Instituut op deze dag een boekpresentatie om 15.30 u - 16.30 u. De bijeenkomst maakt deel uit van een langere studie- en ontmoetingsdag en vindt plaats op de Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven. Na de opening houdt Martijn Schrama een korte voordracht. Daarna wordt het eerste exemplaar aangeboden aan de prior provinciaal van de Nederlandse augustijnen, Paul Clement O.S.A. Na afloop is er een feestelijke receptie tot 17.00 u. Persmedewerkers zijn welkom mits aangemeld op uiterlijk 8 juni a.s. via e-mail: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl Huismeester van de schatkamer. Zo ziet de predikant Augustinus zijn rol als uitlegger van de Schrift voor een breed publiek. De huismeester, over wie Jezus spreekt, haalt uit de schatkamer nieuwe en oude dingen (Matteüs 13,52). En wie Augustinus' preken leest, merkt direct dat hij een begenadigd predikant is, die zijn publiek op hartveroverende wijze in de schatten van het geloof onderricht. Het is de verdienste van de mauristen uit de zeventiende eeuw geweest dat zij de zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) van Augustinus bijeenbrachten. Binnen hun verzameling vormen de preken over het Oude Testament de eerste categorie. Samen met later teruggevonden preken bevat deze bundel 65 toespraken; verreweg het grootste deel hiervan is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Iedere preek in deze bundel is uitgesproken naar aanleiding van een lezing uit het Oude Testament. Maar wie denkt dat de preken uitsluitend over het Oude Testament gaan, zal verrast worden. Op meesterlijke en creatieve wijze brengt de huismeester Augustinus hier de kostbaarheden uit het Oude Testament en het Nieuwe bij elkaar. Deze vertaling opent voor de hedendaagse lezer ook de deuren van een andere schatkamer: die van Augustinus' preken. Zijn woorden en geloof komen in al hun glans opnieuw tot leven. Inhoud Inleiding 9 Nieuwe en oude werkelijkheid 10 De sluier wegnemen 10 Augustinus' kennismaking met de Schrift 13 Het Oude Testament in Augustinus' leven en werk 14 Augustinus' Oude Testament 17 Preken over het Oude Testament 18 Polemische preken 19 Manicheeërs 20 Donatisten 22 Tekstoverlevering 23 Betrouwbaarheid 24 Voortbouwen op het systeem van de mauristen 26 Datum en plaats 27 Schatkamer van het geloof 29 Dankwoord 30 Praktische informatie 31 1. Eerste voetnoot 31 2. Schriftcitaten en -verwijzingen 31 3. Paragraafnummers en tussenkopjes 31 4. Afbeelding 31 5. Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen 32 6. Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken (met de afkorting van niet gelijkluidende boeken van de Latijnse vertalingen tussen haakjes) 32 7. Lijst van behandelde bijbelteksten 33 8. Tabel van preeknummers 35 Literatuur 36 1. Latijnse tekstuitgaven 36 2. Vertalingen 36 3. Achtergrondliteratuur 38 Schatkamer van het geloof 43 Sermo 1 In het begin 43 Sermo 2 Abraham beproefd 49 Sermo 3 Hagar en Sarai, Ismaël en Isaak 60 Sermo 4 Esau en Jakob 63 Sermo 4A De nieuwe gestalte van Christus 99 Sermo 5 Worsteling van Jakob 101 Sermo 6 Mozes en de brandende doornstruik 118 Sermo 7 Prijzen en liefhebben 123 Sermo 8 Tien plagen in Egypte, tien geboden voor Israël 132 Sermo 9 Tien snaren 157 Sermo 10 Wonderbaarlijke wijsheid 187 Sermo 11 God raakt nooit op 199 Sermo 12 Zichtbare God 204 Sermo 13 Liefhebben en oordelen 218 Sermo 14 Toevertrouwd aan God 228 Sermo 14A Doelgericht onderricht 238 Sermo 15 De schoonheid van Gods tempel 243 Sermo 15A Rechtschapenen past Gods lof 253 Sermo 16 Leven en goede dingen 268 Sermo 16A Bewaakt met de tong 273 Sermo 16B Genees mijn ziel 293 Sermo 17 Breekbaarder dan glas 298 Sermo 18 Werken voor de schatkamer 307 Sermo 19 Het hart op het goede spoor 315 Sermo 20 Een zuiver hart 327 Sermo 20A Gedeelde smart, halve smart 334 Sermo 20B Redding uit de nood 343 Sermo 21 Goud zal u sieren 353 Sermo 22 Verdwenen als rook, gesmolten als was 366 Sermo 22A Bevrijd van de zondaar 378 Sermo 23 Zicht op Gods liefde 384 Sermo 23A Belijden maakt nederig 399 Sermo 23B In de synagoge van de goden 404 Sermo 24 Vertoornd en barmhartig 419 Sermo 25 Uit Gods wet onderwezen 429 Sermo 25A Vol verborgen kracht 437 Sermo 26 Als schapen rond het lam 444 Sermo 27 Ondoorgrondelijke God 459 Sermo 28 Zintuigen voor God 467 Sermo 28A Teruggeven door te ontvangen 472 Sermo 29 Belijd de Heer uw lof 482 Sermo 29A Wat is zo goed als God? 487 Sermo 29B De ogen omlaag, omhoog het hart 491 Sermo 30 Maak mijn gangen recht 500 Sermo 31 Heen met zaad, terug met een schoof 508 Sermo 32 Teken op het voorhoofd, teken in het hart 515 Sermo 33 Zingen en spelen 537 Sermo 33A Mijn leven lang 534 Sermo 34 Wees wat je zingt! 550 Sermo 35 Vreugde over goedheid van een ander 557 Sermo 36 Losgeld voor de ziel 561 Sermo 37 Een sterke vrouw 574 Sermo 38 Spaaradvies 604 Sermo 39 Rijk en arm ontmoeten elkaar 616 Sermo 40 (= Sermo 339,7-9) Gods geduld 621 Sermo 41 Trouw aan Christus in zijn armoede 627 Sermo 42 Offer aan God 638 Sermo 43 Geloof en begrip 642 Sermo 45 Reiniging door heiliging 650 Sermo 46 De ene herder en vele schapen 666 Sermo 47 Vele schapen en de ene herder 715 Sermo 48 Bied God uzelf aan 757 Sermo 49 Op de knieën in de wijngaard 764 Sermo 49A Gemaakt uit een vrouw 776 Sermo 50 Schatkamers van het geloof 778 Registers bij Augustinus' sermones de scripturis 1-50 791

€ 89.90

Read on...

Product
 

Een idee om voor te leven en te sterven

"Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven." Met deze woorden schreef de jonge Søren Kierkegaard (1813-1855) zich de onsterfelijkheid in. Ze zijn ontleend aan zijn dagboekaantekeningen die hij in de zomer van 1835 in Gilleleje schreef, en vormen de kiem van een omvangrijk en invloedrijk oeuvre in de geschiedenis van de wijsbegeerte en de theologie. In Kierkegaards dagboeken wordt het fameuze 'Gilleleje-fragment' voorafgegaan door een gefingeerde, in elk geval nooit verzonden brief, aan de natuuronderzoeker Peter Wilhelm Lund. Deze brief is de opmaat tot het veel geciteerde en besproken fragment. De brief en het fragment is een uitgave bij gelegenheid van de 200ste geboortedag van Kierkegaard. In negen bijdragen reflecteren de leden van de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' op de kern van Kierkegaards denken. De Redactieraad Kierkegaard Werken bestaat uit Desiree Berendsen, Annelies van Hees, Paul Cruysberghs, Udo Doedens, Frits Florin, Johan Taels, Karl Verstrynge, Pieter Vos en Onno Zijlstra.

€ 14.90

Read on...

Product
 

Met zachte hand

Tientallen jaren leverde Augustinus (354-430) strijd tegen tegen de beweging van de donatisten. Onder de vele teksten die hij tot of tegen de donatisten schreef is er uit de latere periode een belangrijke brief. In deze brief, nummer 185 uit het jaar 417, gaat het eigenlijk niet eens meer over de verschillen in de leer, maar alleen over de vraag: hoe kunnen de donatisten terugkeren in de moederkerk? Natuurlijk, als ze zich bekeren en boete doen voor hun fouten, zijn ze welkom en mogen ze binnenkomen. Maar als ze nu niet willen? Mag de kerk ze dan een zetje in de rug geven? Een beetje dwang uitoefenen? Brief 185 staat bekend om zijn sleutelwoorden cogite intrare, 'dwing ze binnen te komen'. En staat daarmee model voor een kant van Augustinus' denken waarbij veel moderne mensen zich ongemakkelijk voelen. Maar wie de brief zorgvuldig leest kan zien dat Augustinus beslist niet als een brute machthebber dwang en geweld verheerlijkt. Integendeel, hij heeft daar een grondige afkeer van. Anderen dwingen is voor hem zeker geen gemakkelijke oplossing, maar een laatste redmiddel. Hij maakt de vergelijking met een huis dat op instorten staat. Daaruit red je wie je kunt, of mensen nu mee willen of niet. Centraal in Augustinus' denken staat zijn overtuiging dat de kerk, zíjn kerk, de universele kerk is. Daar hoort iedereen, 'kaf en koren', in thuis. In laatste instantie moet je mensen dus een zetje in de rug geven in hun eigen belang. In deze fascinerende tekst wordt duidelijk hoezeer Augustinus worstelt met de kwestie van dwang. Hij haalt er voorbeelden en bijbelteksten bij, spreekt over juridische verwikkelingen, en rakelt de geschiedenis op in het conflict met de donatisten. Maar steeds schrijft hij vanuit een gevoel van christelijke naastenliefde en pastorale zorg. Want het is duidelijk waarop hij uit is: de eenheid van de kerk, als basis voor redding van álle mensen. Met zachte hand bevat een volledige vertaling van brief 185, de eerste in het Nederlands. De tekst wordt voorafgegaan door een uitgebreid, verhelderend essay over de ontwikkelingsgang van Augustinus' denken over dwang en geweld, waarvan brief 185 de synthese vormt. Zelfs in deze omstreden kwestie van dwang blijkt Augustinus inspirerend te kunnen werken. Prof. Dr. P.J.J. van Geest is hoogleraar Augustijnse Studies aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit en de Katholieke Theologische Faculteit Tilburg. Paul van Geest studeerde Nederlandse Taal-en Letterkunde aan de Universiteit Leiden, filosofie en theologie aan de Pontificia Universitas Gregoriana te Rome. Zijn inmiddels talrijke publicaties hebben betrekking op Augustinus, Gabriel Biel, volksvroomheid, spiritualiteit. Vincent Hunink is universitair docent Latijn en Oudchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hunink ontving op 9 december 2011 voor zijn 'literaire non-fictie' vertalingen uit het Latijn een van de drie vertaalprijzen van het Nederlands Letterenfonds.

€ 24.90

Read on...

Product
 
From 4 to 275 Euro