Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Zwervende zanger
Bard
Hits - 136
Zwervende mohammedaanse monnik
Sadi
Hits - 133
Zwervende kwakzalver
Oliekoop, Charlatan
Hits - 147
Synonyms - Oliekoop, Charlatan
Zwervende herdersvolken
Nomaden
Hits - 154
Zwervende heiden
Bohemer
Hits - 148
Zwervende Arabier
Bedoeïen
Hits - 151
Zwervend zigeuner
Bohemién
Hits - 153
Zwervend volk
Nomaden, Zigeuners
Hits - 157
Synonyms - Nomaden, Zigeuners
Zwervend rondtrekken
Nomadiseren
Hits - 158
Zwervend
Dolend, Erratisch, Nomadisch, Rondtrekkend
Hits - 141
Synonyms - Dolend, Erratisch, Nomadisch, Rondtrekkend
Zwerven
Dolen, Lopen, Waren, Dalven, Darren, Dwalen, Sarren, Tarten, Zweven, Omdolen, Trekken, Wachten, Zwalken, Zwieren, Banjeren, Planeren, Verdolen, Landlopen, Ronddolen, Rondlopen, Rondwaren, Balanceren, Ronddwalen, Rondtrekken, Vagebonderen
Hits - 168
Synonyms - Dolen, Lopen, Waren, Dalven, Darren, Dwalen, Sarren, Tarten, Zweven, Omdolen, Trekken, Wachten, Zwalken, Zwieren, Banjeren, Planeren, Verdolen, Landlopen, Ronddolen, Rondlopen, Rondwaren, Balanceren, Ronddwalen, Rondtrekken, Vagebonderen
Zwerveling
Zigeuner
Hits - 156
Zwermsporen
Zoösporen
Hits - 166
Zwermer
Petarde, Zwermcel, Landloper, Voetzoeker
Hits - 159
Synonyms - Petarde, Zwermcel, Landloper, Voetzoeker
Zwermen
Bewegen, Vertonen, Samendrommen
Hits - 158
Synonyms - Bewegen, Vertonen, Samendrommen
Free Joomla templates by Ltheme